Algemene verkoopsvoorwaarden

Art.1 Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen, werken, leveringen en diensten onder de hierna volgende voorwaarden.

Art.2 Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Art.3 Onze offertes zijn 15 dagen geldig.

Art.4 Alle bestellingen worden definitief na het toezenden door de koper van een schriftelijke orderbevestiging dewelke geacht wordt hetzij stilzwijgend hetzij uitdrukkelijk aanvaard te zijn door de bestemmeling ervan. Latere wijzigingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke aanvaarding.

Art.5 Aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die slechts bij benadering worden opgegeven. Uitvoeringstermijnen beginnen slechts te lopen nadat wij alle technische en andere gegevens nodig voor de aanneming ontvangen hebben. Het overschrijden van de opgegeven leverings- en uitvoeringsdata kan onder geen enkele voorwaarde behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-naleving kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot geval dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Art.6 Onze facturen die opgemaakt worden zijn netto en contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij. Bij betaling van per geaccepteerde wissel zijn alle kosten en het disconto ten laste van de koper.

Art.7 Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest genereren van 12 % per jaar. Bovendien wordt bij niet-betaling binnen de vijftien dagen volgend op het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met 12 %, met een minimum van € 50,00.

Art.8 Door het niet-betalen van een factuur op de vervaldag, worden alle eventuele nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, afgezien van eventuele eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Wij behouden ons daarenboven het recht voor ieder order of lopend contract te annuleren.

Art.9 Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht ons per aangetekend schrijven overgemaakt worden binnen drie dagen die volgen op de uitvoering of de levering waarover het in de klacht gaat. Na het verstrijken van deze termijn, worden geen klachten meer aangenomen en zullen de werken als aanvaard worden beschouwd. In geen geval mag de klacht de niet-betaling of uitstel van betaling van de factuur tot gevolg hebben.

Art.10 In geval van annulatie van een bestelling, hetgeen enkel bij aangetekend schrijven kan gebeuren, zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die begroot wordt op 50 % van de verschuldigde koopprijs.

Art.11 De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper niet aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Wordt de koopwaar toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in plaats van de geleverde waren of diensten. De klant draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

Art.12 Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan hardware, software of verlies van data. De klant is verantwoordelijk voor het nemen van een backup.

Art.13 Op alle verkochte en geleverde toestellen is de fabrieksgarantie van toepassing, behoudens schriftelijk afwijkend beding. Van zodra de fabrieksgarantie komt te vervallen, vervalt automatisch ook onze garantie.

Art.14 De overeenkomst wordt uitgevoerd op de zetel van de verkoper, alwaar ook alle facturen betaalbaar zijn. Het Belgisch Recht is van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en in voorkomend geval, het Vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas, zijn uitsluitend bevoegd om van alle betwistingen kennis te nemen.